Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 275 vendég böngészi
Harangszó december 3-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 03. vasárnap, 22:35

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. december 3. Advent első vasárnapja

„…kezed alkotása vagyunk mindannyian…”

Az Egyházközség hírei

  • Vasárnaponként reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  • A mai nappal, advent első vasárnapjával megkezdődött az adventi idő. Több imával, jócselekedetekkel, az erények gyakorlásával, bűnbánattal, szentgyónással és szentáldozással készüljünk Jézus Krisztus születésére.
  • Hétfőtől megkezdődnek az adventi hajnali misék, a roráték. Ezért karácsonyig a hétköznapi szentmiséket reggel 6 órakor tartjuk. Szentírási olvasmányaik tanítanak minket arra, hogy milyen lelkülettel és cselekedetekkel várjuk Krisztus eljövetelét. Éppen ezért törekedjünk arra, hogy részt vegyünk ezeken az Isten iránti szeretetünk megújulásához segítő szentmiséken.
  • Ma délután ¾ 5 órakor szentségimádást tartunk a templomban.

Meg kell rendelnünk templomunk karácsonyfáit. Kérjük testvéreinket, hogy családonként 2000 forinttal járuljunk hozzá azok megvásárlásához.

 

advent 1 vas

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7)

Te Uram, te magad vagy a mi atyánk, rég­től fogva „Megváltónk” a neved. Miért hagy­tad Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük a szívünk, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed előtt megolvadnának a hegyek, mert te olyan csodákat teszel, amilyeneket senki se várt, és amilyenekről soha nem hallott senki. Valóban, fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy akadna isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidat eszében tartja. Lám, megharagudtál ránk, s mégis tovább vétkeztünk; bizony régóta lázongunk ellened. Olyanok lettünk mind, mint a tisztátalan, és igaz voltunk, akár a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink elsodortak, mint a szél. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és te aki formálsz, a te kezed műve vagyunk mindnyájan.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusi hívekhez írt első leveléből

(1Kor 1,3-9)

Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 13,33-37)

Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Éppen úgy, mint az idegenbe készülő ember, aki otthagyja házát és szolgáira bízza vezetését, mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek!”

Vigyázzatok és virrasszatok!

Advent első vasárnapja van, az új egyházi év kezdete, a Krisztus-várás és Úr-jövetel időszaka. Advent nem kezdődik nagy lármával. Napjainkban még a múlt idők kegyes és szép szokásai is csak ritkán hallatnak magukról: a roráté misék, a betlehem- és csillagjárások, a „Szállást keres a Szent Család” vagy a Szent Luca-ág jámbor hagyományai. Az adventi koszorú szép szimbólumával azonban ma is találkozunk. A zöld ágakon pislákoló gyertyák világossága elűzi a sötétséget és ennek félelmetes, nyomasztó és bénító rejtelmeit. Száműzi a sötétség rémeit.

Az adventi gyertyák jelképek. Jelképezik a Jézusban, beszédeiben és tetteiben felragyogó szellemi és lelki világosságot. Jézus Krisztusra emlékeztetnek, aki életünk Útja, Értelme, Reménye és Célja gonoszsággal beárnyékolt világunkban. Az adventi koszorúk gyertyái, e szent idő liturgikus olvasmányaival együtt a mai idők rohamos fejlődésétől megrészegedett, beképzelt, önistenítő emberiséget akarják felrázni Istentől elrugaszkodott álomvilágából. A mai vasárnap rövid evangéliumában Jézus háromszor ismétli meg keresztény éberségre szóló felhívását. Azt akarja, hogy virrasszunk és éberek legyünk, azaz: hívő lélekkel és buzgó vallásos élettel várakozzunk és készülődjünk az Úr eljövetelére. Kilátásba helyezi, hogy a nagy krisztusi találkozó egyszer mindenki számára létrejön, egészen biztosan bekövetkezik, kinek ma, kinek holnap vagy holnapután, a halál pillanatában és az ítéleten. Azt akarja, hogy ez a nagy találkozás lelkileg teljesen felkészülve találjon minket.

Adventben az egyház is a karácsonyi ünnepekre készülődik. Ez idő tájt az egyházban előtérbe kerül a Karácsony, de a szent idő liturgikus szövegei ennél jóval távolabbra mutatnak és sokkal tágabb horizontot nyitnak. Jézus Krisztus végső eljövetelére irányítják a figyelmet, saját és emberi történelmünk végleges kiteljesedésére. Adventben az egyház évről évre felvilágosító munkába kezd és leleplezni a téves hiedelmet, amely szerint a világ minden irányítás nélkül és vakon rohan a végső pusztulás felé. Ennek éppen az ellenkezőjéről igyekszik meggyőzni az emberiséget: a világ nem céltalan, van Irányítója, Célja és Értelme, a végső megdicsőülés felé halad. Ez a beteljesedés Jézus Krisztus második eljövetelekor valósul meg az idők végén.

Adventben a hívő keresztények erre a beteljesedésre irányítják figyelmüket. Várakoznak, de nem tétlenül, ábrándozva vagy szunyókálva, hanem józanul és ébren, Istennek tetsző élettel. A mai evangéliumban Jézus szólít fel bennünket az éberségre: „Vigyázzatok, legyetek éberek!” A felszólítás egyetlen megokolása: „mert nem tudjátok, mikor jön el az idő”. Vajon melyik időről beszél itt Jézus? A szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy ez az idő Jézus eljövetelének napját jelzi. Hogy ez a nap mikor következik be, azt Jézus nem árulta el nekünk.

Számára az éber várakozás a fontos, és nem a világ vége vagy ennek napja. Ezért példabeszédet mondott, amelyben a helyes várakozásra irányította a figyelmet. A ház ura idegenbe utazott – mondta –, de otthon hagyta szolgáit és megbízta őket különféle feladatokkal. Mindegyik szolgának meghagyta, hogy távollétében végezze el a rábízott feladatot, s ha majd visszatér a ház ura, akkor mindegyik számoljon be munkájáról. A példabeszéd érthető. Ebben a ház ura nyilvánvalóan Jézus Krisztus. Az egyházban különféle feladatokkal bízta meg tanítványait. Minden krisztushívőnek meghagyta, hogy folytassa művét, amíg újra el nem jön. Itt nemcsak a papok és szerzetesek küldetéséről van szó, hanem minden keresztény hivatásáról és feladatáról az egyházban: –„Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek”.

Ma többször úgy tűnik, mintha már a hívő keresztényeken erőt vett volna a csüggedés, a félelem és a pesszimizmus és szem elől tévesztették volna az Úr eljövetelének napját, a keresztény reményt. Sok tekintetben elhagyták azt az utat, amelyet az Úr egykor kijelölt nekik és amelyen haladva a biztos beteljesedéshez jutnának. Legyen szabad három téves útra rávilágítani:

1. Világunkban elhatalmasodott az önzés. Egyének, csoportok és népek csak saját előnyeikkel törődnek. Sokakat hidegen hagy mások kára. Hiányzik az igazi szolidaritás. Mindenki csak a nyertesek oldalán akar állni. Az önzés és kényelem miatt többen elhagyták Isten útját, amely mindig áldozatot és szolidaritást kíván. Isten nem az önzés, hanem a szeretet Istene.

2. Elharapódzott az igazságtalanság. Milliók pusztulnak és halnak éhen, lesznek földönfutóvá. A gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek, mégis gyártják a gyilkos fegyvereket. Figyelembe se vesszük a nyomorgókat. Ez nem lehet Isten útja, mert Ő az igazság Istene.

3. Nagyfokú türelmetlenséggel találkozunk. Talán ez vezeti a legtávolabb a világot Istentől. Az ember saját magán kívül nem akar tűrni maga fölött más Istent. Öntelt lett. Egyes-egyedül maga akarja meghatározni, mi a helyes és a jó, a gonosz és a rossz, mi az igazság és a tévedés, hol a nyugalom és a béke. Még Isten se szóljon bele az életünkbe. Az ember azt hiszi, hogy egyedül ismer jót és gonoszat. Hogyan lakozzék szívében jóság és megértés, ha már esze ágában sincs figyelembe venni mások véleményét és meglátását?

Adventben Isten szava ébresztgetni kíván bennünket: Vigyázzatok, legyetek éberek és éljetek igazán keresztényekhez méltó életet. Advent a nagy lehetőségek időszaka. Ilyenkor új irányt szabhatunk életünknek, újra a krisztusi világosság felé fordíthatjuk tekintetünket. Elmélyülhetünk a hit dolgaiban. Meghallhatjuk az Úr hívó szavát és ajtót nyithattunk előtte. Sokkal jobb még ma új életet kezdeni, mint majd egyszer felrettenni az ítélet harsonáinak hangjára. Ma ez az adventi örömhír: „nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elközelgett megváltásotok ideje” (Lk 21, 28).

A hét napjainak üzenetei:

December 4.

Hétfő

Iz 2,1-5

Mt 8,5-11

 

Köznap

December 5.

Kedd

Iz 11,1-10

Lk 10,21-24

 

Köznap

December 6.

Szerda

Iz 25,6-10a

Mt 15,29-37

 

Szent Miklós püspök

December 7.

Csütörtök

Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

 

Szent Ambrus

December 8.

Péntek

Ter 3,9-15.20 – Ef 1,3-6,11-12

Lk 1,26-38

 

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

December 9.

Szombat

Iz 30,18-21.23-26

Mt 9,35-10,1.6-8

 

Köznap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com