Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 403 vendég böngészi
Harangszó december 10-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 09. szombat, 20:50

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. december 10. Advent második vasárnapja

Építsetek utat a pusztában az Úrnak!

Az Egyházközség hírei

  1. Advent hétköznapjain a szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek. E szentmiséken átelmélkedjük a próféták tanítását, akik által mennyei Atyánk előkészít Fiának, a világ üdvözítőjének méltó fogadására. Törekedjünk arra, hogy minél több alkalommal vegyünk részt e hajnali szentmiséken.
  2. Szombaton, december 16-án, este 17 órakor a Lendvai Károly Férfikórus zenés adventi áhítatot tart a templomban, "Készítsétek az Úr útját" címmel. Szeretettel várnak mindenkit az énekkar tagjai.
  3. Megrendeltük templomunk karácsonyfáit. Kérjük, hogy családonként 2000 forinttal járuljunk hozzá azok megvásárlásához!

 

AdvII

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 40,1-5.9-11)

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.”

Egy hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így.” Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld fel hangod! Ne félj! És hirdesd Júda városainak: Nézzétek, a ti Istenetek! Íme, Isten, az Úr, eljön hatalommal, karja mindent uralma alá vet. Győzelmének jutalma halad a nyomában, előtte meg a győzelmi jelvények. Mint a pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjaira veszi bárányait, az ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat.

Szentlecke Szent Péter apostol második leveléből

(2Pét 3,8-14)

Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,1-8)

Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.

Amint Izajás próféta megírta: „Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.” A pusztában kiáltónak szava: „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! ”

Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Miközben megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.”

Isten útja és ideje

Advent Jézus eljövetelére készít fel. A liturgiában megszólalnak nagy előfutárai: távolabbról Izajás próféta, közelebbről Keresztelő Szent János. Péter apostol levele pedig már Krisztus második eljöveteléről beszél az első keresztény közösségeknek: mi mindnyájan, akárcsak ők, a Jézus első, kétezer évvel ezelőtt történt, s második, az idők végén bekövetkező eljövetele között élünk.

A puszta kiáltása

„Hang kiált a pusztában: készítsétek az Úr útját.” Aki járt már Izrael kősivatagában, dombok között kanyargó, alig járható ösvényein, az jobban maga elé tudja képzelni azt a környezetet, amelyben ez a mondat megszületett. Hogyan hangzik ott, a kihalt kövek némaságában, a kietlen, ember-nem-lakta köves tájon egy emberi hang. Ki szól, s kit szólít?

A pusztában felkiáltó hang az evangéliumban Keresztelő Jánosé. A puszta ez a világ. Riasztó híreket olvashatunk arról, hogyan sivatagosodnak el egyre nagyobb területek a Földön, milyen veszedelmesen és pusztítóan terjed a sivatag Afrikában. S a bőrünkön tapasztaljuk, hogy sivatagosodik emberi világunk is: a gazdaságilag fejlett országokban egyre kényelmesebben, növekvő jólétben, mégis egyre sivárabban élnek az emberek. A tárgyak szaporodnak körülöttünk, de nem növelik bennünk a lelket, nem melengetik meg a szívünket.

Éppen a Karácsony – szinte utolsó maradványként – bizonyítja, hogy a tárgyak válhatnak ajándékká, szeretetünk üzeneteivé egymásnak. A mindennapi életben, a szabadpiac vad-kapitalista világában viszont a dolgok, sőt tetteink is egyre inkább áruvá, piaci alkuk tárgyává silányulnak. Az emberek immár nemcsak munkájukat bocsátják áruba, hogy megélhetésükhöz jövedelemhez jussanak, hanem személyüket, személyes kapcsolataikat; emberségük darabjait is.

Mégis, korunk sivatagában is megszólal a hang „Készítsétek az Úr útját!”.

„Eljön az Úr!”

Az első olvasmány Izajás prófétát idézi, aki Izrael történetének legválságosabb korszakában szólítja meg „Jeruzsálem szívét”: véget ért a szolgaság ideje, bocsánatot nyert a nép gonoszsága. Az Úr maga jön el, hogy szerető atyaként gondoskodjon övéiről: jó pásztorként „karjaiba veszi bárányait, és ölében hordozza őket”.

Izajás a jövendő felszabadulás, a végső megoldás távlatából nézi a jelent. Ebből a nézőpontból – mintegy madártávlatból; vagy a magasban szálló repülőgépek horizontjából meglátszik, mennyire kanyargósak, göröngyösek földi útjaink. Szabadító Istenünk mégsem riad vissza, elvállalja, hogy részt vegyen történelmünkben, útkereséseinkben, megszabadítson s a jó útra vezessen, ha utat tévesztettünk. A történelem belülről nézve: a kétségtelen sikerek mellett beláthatatlan katasztrófák, érthetetlen vagy az emberi gonoszságból nagyon is érthető tragédiák története. Kívülről, a szabadító Isten perspektívájából nézve viszont biztos és barátságos út hazafelé.

Izajás erre a szemléletre próbál megtanítani, s ennek megfelelő cselekvésre buzdít: „Ami egyenetlen, váljék egyenessé, ami göröngyös, sírna úttá. Akkor megnyilvánul Isten dicsősége.”

Mikor jön el az Úr?

Jézus azzal az örömhírrel lépett föl, hogy elérkezett az Isten Országa: itt és most, éppen az Ő személyében és tevékenységében, életében, halálában és feltámadásában. Jézusban Isten maga keresett föl bennünket – beteljesítve Izajás és Keresztelő Szent János jövendölését. Eljövetele érintésnyi közelbe hozza hozzánk Isten Országát: aki befogódja; abban már most növekedni kezd Isten élete, abban már most teljesül az ígéret, hogy „velünk az Isten”. Ahogyan Isten, az örök Fiúnak Atyja, egészen jelen van a Máriától született Fiúban, a Názáreti Jézusban, úgy, a tőle kapott kegyelem által a Szentlélek erejéből megkezdődhet a jelenléte bennünk is. „Isten Országa bennetek van.”

Az első keresztény nemzedékek gondolkodásában összemosódtak az idősíkok, s a Jézusban megkezdődött Isten Országának végső beteljesedését, Krisztus második eljövetelét is közelinek várták – amint ez a szentleckéből kitűnik. Felesleges volna időtévesztéssel vádolni őket, hiszen Krisztus-várásuk, izzó istenszeretetük erejét is kifejezték avval, hogy minden pillanatban bekövetkezőnek várták az Úr napjának eljöttét. Szent Péter levelének végkövetkeztetése azonban mindnyájunknak szól: „Mi, Krisztus ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.”

A hét napjainak üzenetei:

December 11.

Hétfő

Iz 35,1-10

Lk 5,17-26

 

Köznap

December 12.

Kedd

Iz 40,1-11

Mt 18,12-14

 

Guadalupei Boldogságos Szűz Mária

December 13.

Szerda

Iz 40,25-31

Mt 11,28-30

 

Szent Lúcia szűz

December 14.

Csütörtök

Iz 41,13-20

Mt 11,11-15

 

Keresztes Szent János áldozópap

December 15.

Péntek

Iz 48,17-19

Mt 11,16-19

 

Köznap

December 16.

Szombat

Sir 48,1-4.9-11

Mt 17,10-13

 

Köznap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com