Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 361 vendég böngészi
Harangszó december 17-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 16. szombat, 21:52

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. december 17. Advent harmadik vasárnapja

Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét

Az Egyházközség hírei

  • Advent hétköznapjain a szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek. E szentmiséken átelmélkedjük a próféták tanítását, akik által mennyei Atyánk előkészíti Fiának, a világ üdvözítőjének méltó fogadására. Törekedjünk arra, hogy minél több alkalommal vegyünk részt e hajnali szentmiséken!
  • Vasárnap ½ 8-kor, 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  • Mivel közeledik a karácsony, ne feledkezzünk meg arról, hogy megtisztítsuk szívünket bűneinktől. Igaz ünnepünk csak akkor lesz, ha megújítjuk életünket a bűnbánat szentsége és a szentáldozás által. Még most, adventben végezzük el a karácsonyi szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz!
  • Megrendeltük templomunk karácsonyfáit. Kérjük, hogy családonként 2000,- forinttal járuljunk hozzá megvásárlásukhoz. Az erre szánt összeget betehetjük a „Templom virágaira” feliratú perselybe, vagy átadhatjuk a sekrestyében.
  • Jövő vasárnap, december 24-én – advent 4. vasárnapján – reggel ½ 8-kor, és délelőtt 10 órakor lesznek szentmisék. Szenteste lévén este nem lesz szentmise. Délután 3 órakor kezdődik a pásztorjáték, melyben felelevenítjük Megváltónknak, Jézus Krisztusnak születéstörténetét. Az éjféli szentmise előtt 23 órakor megismételjük a misztériumjátékot, hogy ilyen formában is találkozhassunk megváltásunk titkával.

Jézus Krisztus születésének ünneplését az éjféli szentmisével kezdjük. Karácsony napján ünnepi miserendet tartunk, reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Advent III

Olvasmány Izajás próféta könyvéből

(Iz 61,1-2a.10-11)

Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. „Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert kisarjasztja a veteményeket, úgy sarjasztja ki az Úr az igazságosságot, és a magasztalást, minden nép színe előtt.”

Szentlecke Szent Pálnak a thesszaloniki hívekhez írott első leveléből

(1Thessz 5,16-24)

Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Jn 1,6-8.19-28)

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.

János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, s megkérdeztették: „Ki vagy?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?” „Nem vagyok” - felelte. „A próféta vagy?” - Erre is nemmel válaszolt. Így tovább faggatták: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta”.

A küldöttek a farizeusoktól jöttek, s tovább kérdezgették: „Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”

Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

Az üdvösség örömében

A mai vasárnap az örömé: nem a duhajkodó, óbégató lármáé, nem is a felszínes vihorászásé, hanem a szív mélyében megfoganó derűé, a meghitt szeretet békéjéé. Az adventi várakozás derengő sötétjében mintegy előlegezve a karácsony örömfényeit – szólal meg a Krisztus-váró ember öröme.

Isten szabadító küldötte

A mai olvasmány szavait – Izajás prófétától – olvasta Jézus első fellépésekor a názáreti zsinagógában: „Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek”. Isten küldöttei avval az üzenettel jelentkeznek nálunk; embereknél, hogy Isten szeret minket. Bizonyságul saját személyes tapasztalatukat mondják el. Az idők teljességében Jézus is ezeknek a küldötteknek a sorába áll be, személyével és Istenhez való kapcsolatával beteljesítve az eddigi üzeneteket: Isten szeret minket, mert ő maga a szeretet. Jézus ezt saját példájával igazolja és mutatja be: Fiúként jelenik meg, akit annyira szeret az Atya, hogy egészen egy vele a szentlélekben.

Remélhetően mindnyájan átéltük már életünk során annak örömét, hogy valaki szeret bennünket. Megrendültünk az első meglepetéstől, amikor tudomásunkra jutott ez, s aztán sorozatosan s erősödően követték egymást az élmények, megtapasztalások, a tanújelei, bizonyságai egymás iránt kibontakozó szeretetünknek. A hit Isten és az ember között az Isten kezdeményezéséből születő szeretet növekedése: egyre boldogítóbb bizonyosság arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, életünk minden viszontagsága ellenére is.

Jézus nem zárkózik be az Atyával egységet alkotó szeretetébe, hanem kilép a Szentháromságból, hogy az Atya küldötteként a szeretet örömhírét meghozza nekünk. Példáját nekünk is követnünk kell: Istentől kapott s hozzá fűződő szeretetünket nem zárhatjuk el önzően másoktól. Jézus nyomán nekünk is jelentkeznünk kell az emberek szolgálatára, az örömhír továbbadására derűnkkel, figyelmességünkkel, optimizmusunkkal, együttérzésünkkel, szolgálatkészségünkkel. Bennünk magunkban is csak így indulhat igazán növekedésnek Isten öröme.

Hálás derűvel

Szent Pál olyat kér a tesszalonikai hívektől – és tőlünk –, amit könnyű kimondani, de nehéz teljesíteni: „Legyetek mindig derűsek… Adjatok hálát mindenért.” Mennyi minden ronthatja el a jókedvünket! Akadnak köztük fölösleges vagy káros szeszélyek, érzelmek, de igen gyakran előfordulhat, hogy alapos okunk van az elszomorodásra. Pál azonban nem tesz kivételt: a derű állandó megőrzésére szólít fel.

A távoli közlekedés eleinte többnyire a tengereken folyt, évszázadokon át a legnagyobb távolságra eljutó járművek a hajók voltak, amelyek a szelek szárnyán jutottak előre. A hajózás azonban alapvetően megváltozott akkor, amikor kitalálták az evezőt, majd, nem is olyan régen, a gőzhajót, végül a különféle motorokkal hajtott járműveket. A hajó ettől kezdve már nem volt (annyira) kiszolgáltatva a szélnek, az időjárásnak, saját erejéből haladhatott előre.

A Krisztus nyomába szegődő ember ezt a belső függetlenséget kapja meg az istengyermekségben. Lelki egyensúlya belülről fakad, s dacolni képes az élet külső nehézségeivel, sőt még a megpróbáltatásokban is keresni tudja Isten gondviselésének jeleit, valóban „hálás” tud tehát lenni mindenért.

A világosság tanúi

A benső derűjét, békéjét minden körülmények között megőrző ember a végtelen és mindenható Isten örök nyugalmának fényét lobbantja fel ezen a világon, az ő szeretetének misztériumából meríti világosságát. Isten misztériuma: felfoghatatlan szeretetében hozott örök elhatározása, hogy megteremti az embert, azért, hogy fölemelje szeretetének üdvösségébe. Krisztusban Istennek ez az örök, s mindent az üdvösségre vezérlő szeretete ragyog fel a világon. S mindaz, aki őt követve befogadja Isten szeretetét, Keresztelő Jánoshoz hasonlóan „tanúságot tesz a világosságról”. A Keresztelő vonzó alakját sokan megcsodálják, körülrajongják, ő azonban elhárítja magától mindezt, hiszen nem ő a világosság, csak tanújele, hírnöke annak.

Elgondolkodtató, mennyire szerény a Keresztelő, hiszen Jézus maga mondja őt a próféták legnagyobbikának. Valójában azonban nem szerénység ez, hanem Istenhez simuló alázat, saját kicsinységének felismerése és beismerése, ami éppen fölemeli őt Isten szeretetének magasába. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál jobban meglátja, mekkora különbség választja el a teremtményt Teremtőjétől, s annál inkább megcsodálja Isten hatalmas szeretetét. Ahogyan Szent Ágoston vallotta imájában: „Te a barátodnak nevezhetsz, én csak szolgának vallom magam.”

A hét napjainak üzenetei:

18. Hétfő: Köznap

Jer 23,5-8 – Mt 1,18-24

19. Kedd: Köznap

 Bir 13,2-7.24-25a – Lk1,5-25

20. Szerda: Köznap

  Iz 7,10-14 – Lk1,26-38

21. Csütörtök: Köznap

Én 2,8-14 – Lk 1,39-45

22. Péntek: Köznap

1Sám 1,24-28 – Lk 1,46-56

23. Szombat: Köznap

Mal 3,1-4;4,5-6 – Lk 57-66

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com