Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 400 vendég böngészi
Harangszó december 24-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 23. szombat, 20:47

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. december 24. Advent negyedik vasárnapja

„…A te házad és királyságod örökre megmarad…”

A Plébánia hírei

  • - A mai vasárnapon szenteste lévén este nem lesz szentmise. Délután 3 órakor kezdődik a pásztorjáték, melyben felelevenítjük Megváltónknak, Jézus Krisztusnak születéstörténetét. Az éjféli szentmise előtt 23 órakor megismételjük a misztériumjátékot, hogy ilyen formában is találkozhassunk megváltásunk titkával.
  • - Jézus Krisztus születésének ünneplését az éjféli szentmisével kezdjük. Karácsony napján ünnepi miserendet tartunk, reggel ½ 8-kor, 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
  • - December 26. Karácsony másnapja, Szent István első vértanú ünnepe. E napon is ünnepi miserendet tartunk, tehát ½ 8-kor, 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék.
  • - Jövő vasárnap, december 31-én, az este 6 órakor kezdődő szentmisén tartjuk év végi hálaadásunkat.

Adv4

Olvasmány Sámuel második könyvéből

(2Sám 7,1-5.8b-11.16)

Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.” Erre Nátán azt mondta a királynak: „Vigyél véghez mindent, ami szándékodban van, mert veled van az Úr.” Még akkor éjszaka történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: „Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szerzek neked, olyat, mint a föld nagyjaié. S meghatározok népemnek, Izraelnek egy helyet, és oda telepítem. Ezen a helyen fog majd lakni, és nem hányódik többé ide-oda. A gonoszok nem szorongatják, mint eddig, attól az időtől kezdve, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Megszabadítom minden ellenségétől. Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked az Úr. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.”

Szentlecke Szent Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből

(Róm 16,25-27)

Annak pedig, akinek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak: neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Ámen.

Evangélium Szent Lukács könyvéből

(Lk 1,26-38)

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”

Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

Válság és remény

Ismernünk kell a történeti hátteret ahhoz, hogy Izaiás próféta az adventi időben olvasott látomásainak jelentőségét megérthessük. Izrael válságos időket él: külső hatalmak s belső, társadalmi konfliktusok egyaránt fenyegetik: Ácház király nem hallgat Izaiás intésére: ne a politikai ügyeskedésbe, sokat ígérő, koaliciókba vesse bizalmát, hanem népével együtt térjen meg az Úrhoz, Istenéhez. Ácház nem hallgat a prófétára, s Asszurral köt szövetséget. Hamarosan kiderül, hogy a koalíciós politika végzetes következményekkel jár: az ország elveszti függetlenségét.

Izaiás mélységesen csalódott: elsősorban a királyban, Dávid utódjában: De fájdalmasan érzi: csalódott Istenben is, aki Dávid utódjainak isteni segítségét ígérte. Elfordult volna Jahve Izraeltől, felbontotta volna a szövetségét, megfeledkezett volna ígéreteiről vagy éppen visszavonta volna őket? Izrael történetének legnagyobb politikai katasztrófája, a babiloni fogság így a legmélyebb vallási válságot is előidézi: nem volna érvényes többé a kiválasztottság?

Ebben a helyzetben csendül fel Izaiás jövendölése a Messiásról, akit Jahve küld népe megmentésére, s arról a boldogságról, amely a sokat szenvedett népre vár.

Akit Jahve küld, az nem egyszerűen kiváló ember hanem Isten küldötte, akit az Ő ereje, az Ő Lelke tölt be: a bölcsesség és az erő, a tudás és az Úr félelmének lelke. Nem politikai vagy gazdasági reformokat ígér, hanem ajándékba hozza a boldogságot s annak előfeltételét, az igazságosságot és a hűséget. Védelmezi az életet, oltalmára siet a hátrányos helyzetűeknek. Véget vet minden erőszaknak, igazságtalanságnak: senki sem fenyegetheti, károsíthatja többet a másikat, nem juthat előnyökhöz a másiknak rovására. Az eljövendő boldogságot, a béke állapotát Izaiás természeti idill képével érzékelteti, hozzátéve: mindennek garanciája az, hogy Isten jelen lesz, vele lesz népével. Feltétele viszont az, hogy mindenkit eltölt az Úr ismerete és félelme: elfogadja Isten ajándékát.

Isten nyit utat az emberhez, ő maga jön el közénk. Az új királyság boldogságának alapja, hogy véglegesen ajándékul kapja Isten Lelkét: a Lelket, aki a halottakat életre kelti, aki megvilágosítja a tévelygőt, bátorítja a gyöngét, aki betölti mindazokat, akik megnyitják előtte a szívüket. A népet – Istennek Izaiáson keresztül adott ígérete szerint – betölti Isten ismerete. Az emberek minden igaz vágya valóra válik majd, minden elképzelésüket felülmúlóan, hiszen Isten a lét teljességével, szeretetével ajándékozza meg őket. Szeretetben, igazságos békében élhetnek, a velük, bennük jelenlévő Isten boldogságában.

A messiási boldogságot ajándékba kapjuk Istentől. De hogy ez valóban létrejöjjön már itt a Földön, mostani zaklatott és viszontagságos korunkban, ahhoz nekünk, Krisztus mai követőinek, hozzá hasonlóan már most, ilyen körülmények között is vállalnunk kell az ő létformáját, a kiengesztelődés szolgálatát. Isten útban van hozzánk. Nekünk is útra kell kelnünk egymáshoz: a kiengesztelődés, a megbékélés szándékával.

Mi az élet, ha nincs lélek?

A lélek tápláléka a hit. A hit által erősítve a lélek – és csupán a lélek – képes bennünket a mindennapok posványa fölé emelni, s lehetővé tenni, hogy állati ösztöneinket megzabolázva egyre többek tudjunk lenni. Ha a dolgokat így szemléljük: az élet szép, mert van értelme, bármit is hoz a sors. Göröngyös az út, mert a teljesség felé igyekezni nehéz, bármit is cselekszünk az teljesség számunkra elérhetetlen, hiszen törékeny, tévedő és tévelygő emberek vagyunk. Ennek tudatában kell lennünk, tehát alázatossággal kell magunkat felvérteznünk, mert a cél ahogy közeledünk felé, úgy távolodik tőlünk.

A lelkiismeretvizsgálat célja nem a megalázkodás, hanem az alázatosság és a bizalom, mert minden erőfeszítés, – mely arra szolgál, hogy a létért való küzdelmet túlhaladjuk, hogy uralomvágyunkat megzabolázzuk és élvezet-hajhászásunkat féken tartsuk – a tökéletességhez való közelítés boldog reményével tölt el bennünket.

Ki vagy? Merre tartasz? Mit csináltál? Mit cselekszel? Mi a szándékod? Csak annak, aki kielégítő válaszokat tud adni e kérdésekre, csak annak a szívét árasztja el a különlegesen jó érzés, mikor tekintete találkozik saját tekintetével, hisz tudja, hogy léte nem céltalan. Ki vagy Istenem? Nem tudom, csupán bízom és reménykedem, hogy Te vagy az abszolút Jóság és Megértés. Szabad akaratot adtál nekünk, hogy végezzük dolgainkat. Mi csináljuk: inkább rosszul, mint jól. Ne hagyj bennünket tévelygéseinkben, nézz le ránk! Mindenható vagy, teljes a hatalmad, örökkévaló vagy. Te vagy a Tudás a tudomány felett, a mindent átfogó Megértés kétes érzelmeink fölött. Időd végtelen, de a mi időnk – gyarló embereké – véges. Kételkedünk, s egyre jobban. Erősítsd hát hitünket és tedd, hogy jobbá legyünk!

Te vagy az aki Van! Én meg csak lennék, ha jóságod rám sugározná erejét.

A hét napjainak üzenetei:

25. Hétfő: Urunk születése

 Karácsony

Iz 9,1-3.5-6 – Tit 2,11-14 – Lk 2,1-14

Iz 62,11-12 – Tit 3,4-7 – Lk 2,15-20

Iz 52,7-10 – Zsid 1,1-6 – Jn 1,1-18

26. Kedd: Szent István első vértanú

ApCsel 6,8-10;7,54-59 – Mt 10,17-22

27. Szerda: Szent János apostol ünnepe

1Jn 1,1-4 – Jn 20,2-8

28. Csütörtök: Aprószentek ünnepe

1Jn 1,5-2,2 – Mt 2,13-18

29. Péntek: Karácsony nyolcadában

1Jn 2,3-11 – Lk 2,22-35

30. Szombat: Szent Család ünnepe

Sir 3,3-7.14-17a – Kol 3,12-21 –

Mt 2,12-15,19-23

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com