Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 294 vendég böngészi
Harangszó december 31-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. december 31. vasárnap, 14:09

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Plébánia heti hírei

2017. december 31. Szent Család vasárnapja

Plébániánk hírei

  • Hétköznap a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnaponként reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.

  • Holnap, január 1-én, Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságát és a Béke Világnapját is ünnepeljük. E nap parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel súlyos bűn terhe alatt kötelező. Ünnepi miserendet tartunk, tehát reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

  • A héten első csütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

  • Első pénteken két szentmise lesz, reggel 7 órakor és este 7 órakor. Akik szeretnék elvégezni szentgyónásukat, azok számára csütörtökön 17-21 óráig van lehetőség a plébánián, illetve péntek reggel ½ 7-7 óráig a templomban.

  • Szombaton, január 6-án lesz Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, Vízkereszt. E nap parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel súlyos bűn terhe alatt kötelező. Reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

  • Ugyancsak január 6-án, szombaton az Isteni Szeretet Közösség kápolnájában szentségimádás lesz 16-21 óráig.

  • Jövő vasárnap, január 7-én délután ¾ 5 órakor szentségimádást tartunk a templomban.

     

„…öltsétek magatokra az irgalmasságot!”

Olvasmány Sirák fia könyvéből  (Sir 3,3-7.14-17a)

Aki tiszteli apját, levezekli bűneit, s aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának. Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: szüleit szolgálva Istennek is szolgál! Nem felejtik el, ha szánod apádat, elszámolják neked majd a bűneidért. Balsorsodnak napján gondol rád az Isten, s mint dér a melegben, eltűnnek bűneid. Gonosz, aki semmibe sem veszi az apját, azt, aki bántja az anyját, megátkozza az Úr. Fiam, alázattal vidd végbe tetteid.

Szentlecke Szent Pálnak a kolosszeiekhez írott leveléből (Kol 3,12-21)

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.

Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében. Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 2,41-52)

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék.

Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

Égi szeretetből földi szeretetbe

A Karácsonyt követő vasárnapon ünnepeljük a Szentcsaládot: azt a melengető fészket, amely nem földi építőanyagokból, hanem emberi szeretetből, figyelmességből, gondoskodásból épül Jézus köré. Örök egyszülött Fiát milyen „féltő” és gyöngéd szeretettel engedhette le ide földi világunkba az Atya, minden szeretet forrása. Hogyan választotta ki már fogantatásában Máriát, hogy tiszta szűzként legyen Jézus édesanyjává. Mekkora bizalommal választhatta ki Józsefet, ezt az „igaz embert”, hogy viselje gondját a gyermeknek és anyjának, s legyen földi oltalmazójuk.

Veszélyben a család

Az Evangéliumban az egyiptomi menekülés történetét halljuk. Heródes voltaképpen csak az újszülött Messiást akarja megölni, de katonái „a biztonság kedvéért” minden csecsemet elpusztítanak. József Egyiptomba kénytelen menekülni Jézussal és Máriával.

Mennyire időszerű a történet ma is, milyen kifejező szimbóluma a családok, a megfogant, de a világra született gyerekek sorsának is! Késnél és kardnál kegyetlenebb eszközökkel, egy csapat katonánál hatalmasabb erővel folyik az általános támadás az élet ellen. Nem kímél senkit és semmit: áldozatául esik sok, még meg sem született élet, áldozatául esik sok kisgyerek, akit a világra szülnek ugyan, mégis kénytelen apátlanul, gyakran anyátlanul felnövekedni. A Wekerle-telepen nemrég öngyilkos lett egy kisgyerek. Búcsúlevelében megírta: nem akar tovább élni, mert elviselhetetlen számára-az a gyilkos marakodás, amely nap mint nap apja és anyja között folyik.

Régebben külön, kivételes esetként tartották számon a „hátrányos helyzetű”, a "veszélyeztetett" gyerekeket. Napjainkra általános lett a vészhelyzet: a gyerekek többségének egészséges lelki-emberi fejlődése, élete így vagy úgy veszélybe kerül, mert veszélyben van a családok nagyobbik része is. Keserű tapasztalatok mutatják azt is, hogy ez az állapot fenyegeti a jövőnket is, hiszen komoly esély van arra, hogy elrontott gyermekkorból eltorzult személyiségek kerülnek ki, akik aztán alig-alig képesek boldog és békés otthont teremteni saját házasságukban, saját gyermekeik számára.

A szeretet erőművei

A kicsi Jézus veszélyek és viszontagságok között is jól érzi magát édesanyja melengető karjaiban. Szüleinek figyelmes gondoskodása elhárítja a külső veszélyeket, s a szeretet puha, meleg fészkében boldogan élhet és fejlődhet. Napjainkban nemcsak a család, hanem maga az emberi élet kerüli veszélybe. Az erőszak, a másikon kegyetlenül átgázoló öldöklés immár nemcsak a háborúkban nyilvánul meg; a gátlástalan önzés eluralkodik a politikai és gazdasági életben, az utcákon és a hétköznapokban.

Sivatagosodik földünk, veszélyben az életadó levegőég fölöttünk – mondják a tudósok. Egyre ridegebbé, sivatagosabbá válik az emberélet is – s ebben a pusztaságban oázisként bújik meg egy-egy család, az összetartás, az otthon, az egymásra figyelés melegével. Honnan lehet megszerezni a modern technikához szükséges energiát? – kérdezik a kutatók. Ma már tudjuk: szeretetből van a legnagyobb, életveszélyesen növekvő hiánya az emberiségnek, a szeretet energiájára van a leginkább szükségünk.

Az igazi jó családok az egyetértés és a boldogság oázisai, a szeretet hatalmas erőművei az emberiség életében. Boldog az közülünk, aki ilyen családban nőhetett föl, s egy életre feltöltődhetett szeretet-energiával. Boldogok és áldottak, mert másoknak áldást hozók azok, akik képesek megteremteni egy ilyen családot, s boldogságra képes, boldogságot ajándékozó gyermekeket adnak a jövőnek.

A Szentháromság szeretetéből

Mária és József életébe hatalmas erővel belenyúlt Isten. Nekik „csak” föl kellett ismerniük Isten szándékait, és engedelmes készséggel teljesíteni Isten akaratát. A Szentlélek száll le Máriára életadó erejével. A Messiás Isten szeretetéből születik e világra, s Őt hirdeti tanításával és tetteivel. Jézus egész életével és halálával tesz tanúságot Isten szeretetéről, majd elküldi a világba a szeretet Lelkét, hogy betöltse szívünket, s így átformálja benső világunkat.

Amikor egy asszony gyermeket fogan, „más állapotba”, „áldott állapotba” kerül. Amikor a Szentlélek erejével megfogan bennünk az isteni szeretet élete, mi is más, áldott állapotba kerülünk: Isten gyermekévé válunk, aki megajándékoz minket szeretetével, de életünk törvényévé, legfőbb feladatává is teszi azt. Boldog és áldott „másállapot” ez, kezdete annak az örök boldogságnak, amelynek teljessége a mennyországban vár reánk.

A szeretet – az égi és a földi szeretet – itt a földön viszontagságok között él: fenyegetéseknek, veszélyeknek kiszolgáltatott. De Isten gondviselése biztosítja fennmaradását, segíti növekedését. Ehhez azonban nekünk is teljesítenünk kell a reánk eső feladatokat, ahogyan Józsefnek útra kellett kelnie Egyiptomba az angyal intésére. S főleg a legfontosabbról nem feledkezhetünk meg soha: arról, amire a szentleckében Pál figyelmeztet:  „Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.”

A hét napjainak üzenetei:

1. Hétfő: Szűz Mária Isten Anya (Újév)

Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21

2. Kedd: Köznap

1Jn 2,22-28 – Jn 1,19-28

3. Szerda: Köznap

1Jn 2,29-3,6 – Jn 1,29-34

4. Csütörtök: Köznap

1Jn 3,7-10 – Jn 1,35-42

5.Péntek: Köznap

1Jn 3,11-21 – Jn 1,43-51

6. Szombat: Urunk megjelenése

 Vízkereszt

 Iz 60,1-6 – Ef 3,2-3a.5-6 – Mt 2,1-12

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com