Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 399 vendég böngészi
Harangszó január 14-én PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 14. vasárnap, 21:22

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. január 14. Évközi 2. vasárnap

“Nézzétek, az Isten báránya!”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, csütörtök kivételével, amikor reggel 6 órakor van szentmise. Vasárnap reggel ½ 8-kor és 10-kor valamint este 6 órakor vannak szentmisék
  2. Kérjük azokat a jegyeseket, akik 2018-ban templomunkban kívánnak házasságot kötni, hogy január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a sekrestyében, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16-18 óra között – a plébánián! Egyúttal kérjük testvéreiket, hogy akik tudnak ilyen jegyesekről, hívják fel a figyelmüket a jelentkezésre!
  3. A mai vasárnapon Szentségimádás iskola indul plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. A találkozások a templomban lesznek vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
  4. Plébániánk Család Munkacsoportja 2018. január 20-ára ismét bált szervez, melyre minden 18 évnél idősebb testvérünket nagy szeretettel várunk. A belépőjegyeket a szokott módon a szentmisék után és a Fehér Kereszt gyógyszertárban lehet megvásárolni. Felnőtteknek 2000,- forintos, diákoknak 1000,- forintos áron. Támogató jegyek 500,- forintért kaphatók. A bál teljes bevételével idén is plébániánk karitász munkáját támogatjuk.

Isten báránya 2 

Olvasmány Sámuel első könyvéből

(1Sám 3, 3b-10.19)

Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája állt. Az Úr megszólította: “Sámuel, Sámuel!” “Itt vagyok” - felelte. Azután odafutott Élihez, és azt mondta: “Itt vagyok, hívtál.” Az ezt válaszolta: “Nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Elment és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította: “Sámuel!” És Sámuel fölkelt, odament Élihez és azt mondta: “Itt vagyok, hívtál.” Ez azt felelte: “Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!” Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, még nem volt része abban, hogy az Úr megnyilatkozzék neki. Az Úr most újra szólította Sámuelt, harmadszorra. Fölkelt, odament Élihez és így szólt: “Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: “Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!” Sámuel elment és nyugovóra tért a helyén. Akkor megjelent az Úr, elé állt és szólította, mint előző alkalommal: “Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: “Beszélj, szolgád figyel!” Sámuel felnőtt és vele volt az Úr, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.

Szentlecke Szent Pálnak a korinthusi hívekhez írott első leveléből

(1Kor 6,13c-15a,17-20)

A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.

Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 1,35-42)

Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: “Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: “Mit akartok?” Így feleltek: “Rabbi – ami annyit jelent, mint Mester –, hol lakol?” “Gyertek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tízedik óra körül járhatott. A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: “Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, s elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: “Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

Jöjjetek és lássátok!

A mai szentmise olvasmányai arról számolnak be, hogyan hív meg Isten embereket: hogyan választja ki Sámuelt a prófétai hivatásra, hogyan szegődnek Jézus követésére az első tanítványok. Három mozzanatra figyelhetünk fel mindkét eseményben, s mindhárom fontos része annak a találkozásnak, amely Isten és ember között létrejöhet.

A találkozás mindkét esetben emberek közvetítésével jön létre. A kis Sámuel Éli főpap szolgálatában áll, a Jézust követő tanítványok pedig azelőtt Keresztelő János köréhez tartoztak. A Krisztust követő embereken keresztül, az ő életűkből ismerik meg a többiek, hogy kicsoda Isten, és mekkora szeretettel szereti az embereket. Gyönyörű hivatás és súlyos felelősség ez, hiszen bűneinkkel, Krisztushoz méltatlan életünkkel félretájékoztathatjuk az embereket, s elriaszthatjuk őket Istentől; hitvalló és hiteles életünkkel viszont sokakat vonzhatunk hozzá. A kezdeményezés mindig felülről, Istentől indul el. Sámuelt az Úr szólítja. A két tanítvány Jézus személyiségének vonzására, majd hívó szavára szegődik nyomába - hogy aztán András elhívja testvérét, Simont, a későbbi Pétert is.

Isten kezdeményezése azonban csak akkor lehet sikeres, ha az emberek meghallják a hívó szót, és követik azt. A gyermek Sámuel eleinte nem ismeri fel, hogy az Úr szólítja. Éli főpap eszmél rá, hogy a hívás isteni eredetű. Sámuel most már így figyel az isteni hangra, s mondja ki döntését: engedelmesen vállalja Isten akaratának teljesítését. Ettől kezdve összefonódik Isten és az ember akarata: “Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.”

Akik ma a meghívások történetéről elmélkedünk, mindnyájan különbözünk egymástól mind életkorban, életkörülményekben, mind abban, hogy hol is tartunk a meghívásunkban: még csak körülnézünk Jézusnál, mint az első érdeklődő tanítványok, vagy pedig már régóta “velünk van” Isten, és bennünk sem hiúsulnak meg a szavai. Szent Pál a beérkezettek, a Krisztussal eggyé vált emberek biztonságával és örömével szól a szentleckében: “Aki Istennel egyesül, egy lélek vele.” Hálával, örömmel, de egyben bűnbánattal is nézünk magunkra, a bennünk élő Istenre: megköszönjük kiválasztottságunk kegyelmét, az együttlét boldogságát, de feltárjuk azokat a hiányokat, mulasztásokat is, amelyek gyengíthetik jelenlétének erejét bennünk. Szent Pál ezért figyelmezteti a korintusiakat: “Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?”

Szent János evangélista leírása szerint Keresztelő Szent János összetalálkozik Jézussal, és rámutat tanítványai előtt: “Nézzétek, az Isten Báránya.” A mondatot minden szentmisében felidézzük szentáldozás előtt. Mindnyájunk krisztusi hivatását jeleníti meg ez a kép: az a feladatunk, hogy életünkkel, hitvallásunkkal rámutassunk Jézusra, az Isten Bárányára, s vele egyesülve adjuk oda mi is életünket Istennek és az embereknek.

Imanap hazánkért levél, 2018

Kedves Testvérek!

A kommentátorok szerint, amikor Illés próféta a pusztába menekülése után, Isten kérdésére ezt válaszolta: „Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották oltáraidat, megölték prófétáidat karddal, egyedül én maradtam meg, s most nekem is életemre törnek, hogy elvegyék” (1Kir 19, 10) – akkor nagy hibát, sőt bűnt követett el. Ugyanis Isten előtt nem vádolnia kellett volna a népet, hanem közbenjárnia értük…

Nagy figyelmeztetés ez nekünk is. Nem arról van szó, hogy nem vehetjük észre a hibákat, problémákat, bűnöket. Isten nem azt várja tőlünk, hogy vakok, süketek és bénák legyünk. A kérdés az, hogyan reagálunk minderre: vádolással, önféltéssel és/vagy önfelmagasztalással – vagy kéréssel, közbenjárással és segítségnyújtással?

Nem tagadhatjuk, hogy ma is, mi is, hazánkban is elmondhatnánk az illési panaszt. Az egész világ megbolondult - és ráadásul hazánkban még választások is lesznek. Önjelölt próféták és megváltók sokasága fogja bizonygatni (és teszi már most is), hogy őt válasszuk, mert ő tudja az egyedül üdvözítő utat, a többi mind csak haszonleső bűnöző. Mi pedig önkéntes kortesként szegődünk melléjük és jaj annak, aki nem ért velünk egyet!

Csakhogy a választások másnapján is felkel a nap és nekünk továbbra is együtt kellene élnünk azokkal, akiket egy napja még kiátkoztunk: szomszédjainkkal, ismerőseinkkel, családtagjainkkal, munkatársainkkal, egyházközségünk tagjaival...

Közbenjáróként kell Isten elé térdelnünk a népért, hogy a sok kegyelem, amit az Úrtól kapunk, hiábavalóvá ne legyen. Emlékezzünk: 1938-ban volt hazánkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ami óriási kegyelmet hordozott. De ugyanebben az évben fogadták el az első zsidótörvényt is, ami újabb kaput nyitott a bűn és gyűlölet kiáradása felé. Még évekig mindkét út nyitva állt előttünk és kérdés volt, vajon vezetőink és a nép melyiken indul el cselekedeteivel…

Ma is hasonló cipőben járunk. Nem tagadhatjuk, hogy Isten kegyelme megmutatkozik népünkön. Az elmúlt években olyan anyagi és lelki lehetőségekkel élhettünk, mint már nagyon régen nem. Vajon mit teszünk ezekkel? Eltékozoljuk, rosszra használjuk, vagy jót, hasznosat, maradandót építünk belőle?

Van miért imádkozni, s imádságaink nem haszontalanok. Nem volt az Árpád-házi Szent Margit imája sem, aki egy kifosztott és lerabolt országban, a tatárjárás utáni időkben nőtt fel, egy kemény és viszálykodó család tagjaként. Mégis meghallotta az Úr hívását és kitartott mellette. Imájára és közbenjárására pedig kibékült apja (IV. Béla király) a fiával, véget ért a testvérháború és újjáépült az ország.

Nekünk is így kell tenni: imádkozni és cselekedni. Arra szeretnék kérni, biztatni mindenkit, hogy január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén térdeljünk az Úr elé, egyházunkért és hazánkért. Vezetőinkért és a vezetettekért, a választások sikeréért, jó tervekért és jó megvalósításért, az együttérzés és szeretet növekedéséért… Váljunk a megbékélés és kiengesztelődés embereivé, „türelemmel munkálva üdvösségünket”. Imádkozzunk egyénileg és/vagy, közösségben, ajánljunk fel szentmisét, tegyünk jót és jól.

Január 10-től ima-kilencedet kezdtünk e célokért (az imákat a honlapunkra – www.szeretetfoldje.hu – is kitettük). Kérlek benneteket, kapcsolódjatok be ebbe ti is, hogy közös imánk megrendítse az eget, Isten kegyelmei elérjenek hozzánk és megvalósítsák bennük és közöttünk mindazt a jót, amit Ő eltervezett életünkben.

Imafüzeteket korlátozott számban még tudunk küldeni, aki szeretne kérni, írjon levélcímünkre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Buzgóságotokban bízva, imával és szeretettel: Sipos Gyula

A hét napjainak üzenetei:

Január 15.

Hétfő

1Sám 15,16-23

Mk 2,18-22

Január 16.

Kedd

1Sám 16,1-13

Mk 2,23-28

Január 17.

Szerda

1Sám 17,32-33.37.40-51

Mk 3,1-6

Január18.

Csütörtök

2Kor 10,17-11,2

Mt 25,1-13

 

Árpádházi Szent Margit szűz ünnepe

Január 19.

Péntek

1Sám 24,3-21

Mk 3,13-19

Január 20.

Szombat

2Sám 1,1-4.11-12.19.23-27

Mk 3,20-21

 

Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk

         

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com