Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 387 vendég böngészi
Harangszó január 28-án PDF Nyomtatás E-mail
2018. január 30. kedd, 11:10

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. január 28 Évközi 4. vasárnap

“…Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol...”

Egyházközségünk hírei

  1. Hétköznap a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnap ½ 8, 10 és este 6 órakor vannak szentmisék.
  2. A héten első csütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
  3. Pénteken, február 2-án Urunk bemutatásának, vagy más elnevezéssel: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. E napon két szentmise lesz, reggel 7 órakor és este 7 órakor. Az esti ünnepi szentmisén gyertyát szentelünk, és körmenetet tartunk Krisztus a világ világossága tiszteletére. Az esti szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát!
  4. Február 2. egyúttal első péntek is. Akik szeretnék elvégezni szentgyónásukat, azok számára csütörtök délután 5 órától este 9 óráig biztosítunk gyónási lehetőséget a plébánián, illetve péntek reggel ½ 7-től 7 óráig a templomban.
  5. Szombaton, február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe lesz. A szentmise után Balázs-áldást adunk, amiben a jövő vasárnap is részesülhetnek azok, akik hétköznap nem tudnak részt venni a szentmisén.
  6. Első szombaton a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérjük a világ békéjéért!
  7. Kérjük azoknak a jegyeseknek a jelentkezését, akik ebben az évben egyházi házasságot kívánnak kötni templomunkban. Január hónapban jelentkezzenek a szentmisék után a templomban, vagy hétköznapokon ügyeleti időben – hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között – a plébánián!
  8. Már mos jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.
  9. Folyik a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
  10. tisztátalan lélek

Olvasmány a Második Törvénykönyvből

(MTörv 18, 15-20)

Neked prófétát támaszt az Úr, körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. Pontosan ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, egybegyűlésetek napján, amikor azt mondtad: “Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, s nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak!”

Erre így szólt hozzám az Úr: “Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.” Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni a nevemben, aminek a hirdetésével nem bíztam meg, vagy aki más istenek nevében beszél, az ilyen prófétának meg kell halnia.

Szentlecke Szent Pálnak a korinthusi hívekhez írott első leveléből

(1Kor 7,32-35)

Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,21-28)

Abban az időben Jézus és néhány tanítványa betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: “Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt, így szólva: “Hallgass és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle. Mindnyájan elcsodálkoztak. “Mi ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.”

Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

A tisztátalan lelkek

Az okkult praktikák és magyarázóik belénk rögzött emberi igényünket igyekeznek kielégíteni. Szeretnénk tudni a jövőt és szeretnénk kikényszeríteni abból minden lehetséges sikert, szerencsét és boldogságot. Szeretnénk megbirkózni az előttünk álló problémákkal és az ismeretlen jövővel. Mindezek belőlünk fakadó ösztönös emberi vágyak. Némelyek azt hiszik, hogy láthatatlan és gonosz szellemek kevergetik kártyáinkat. Babonás és okkult praktikákkal igyekeznek megnyerni a titokzatosan szeszélyes és gonosz hatalmak jóindulatát. A rossz láttán az ember ártó szellemekkel népesítette be képzeletvilágát. A hiedelmek élnek. Modern korunkban sem haltak ki.

A rosszal mindig számolnunk kell. Nem tehetünk úgy, mintha egyáltalán nem léteznének. Vannak megmagyarázhatatlan és borzalmas jelenségek. A krisztushívők ezekkel szemben vették fel a harcot. A hiszékenyek okkult praktikái ugyancsak azt célozzák, hogy megtörjék a gonosz hatalmát. Mégis nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az okkult praktikák és az egyház üdvösségszerző jelei, a szentségek és szentelmények között. Ezek mindig Isten üdvözítő tevékenységére irányítják figyelmünket. Az Istenbe vetett hit nem babona és hiedelem. Az üveggömbök és jósingák nem szentségek. Azokkal sohasem lehet megoldani sem egyének, sem közösségek problémáit. A babonás hiedelmek senkit sem menthetnek meg leselkedő veszedelmektől. A babonák és hiedelmek legfeljebb lelki bénaságot, megrögzöttséget vagy megszállottságot idézhetnek elő. Olykor még lelki betegekké tesznek. Általában félelmet keltenek és szabadság helyett rabságba döntenek.

Hallottuk a tisztátalan lélektől megszállt ember evangéliumi történetét. Ebben a gonosz felismerte Jézusban az Isten Szentjét és méltatlankodó kiabálások között vallotta meg hatalmát: „Mi közünk egymáshoz, Názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél?” (Mk 1, 24). Még a gonosz is felismerte Jézusban az Isten Szentjét. Félt és remegett tőle. Nem bírta elviselni közellétét, mert megsejtette, hogy Jézus megtörte minden erejét.

Jézus hallgatói ugyancsak rátapintottak az igazságra, amikor ámultak tanításán és csodálkozva mondogatták egymás között: „úgy tanított, mint akinek hatalma van” (Mk 1, 22). Nem tévedtek. A kafarnaumi zsinagógában valóban Isten újjáteremtő erejével és hatalmával találkoztak. Megértették, hogy Jézus evangéliumával új korszak kezdődött a világban. Jézus Krisztusban elközelgett közénk az Isten országa. Hatalmukat veszítették a gonosz szellemek, a hiedelmek és a sátáni erők. A kafarnaumi zsinagógában ennek adta jelét: felvette a végső harcot a tisztátalan lélekkel és diadalmaskodott fölötte. Rámutatott arra, hogy evangéliumi tanításának erejével megtörhető a gonosz hatalma, az ember győzedelmeskedhet a többnyire maga teremtette izzó pokol hatalmasságai fölött. Az evangéliumi történet rámutat, hogy a kafarnaumi zsinagógában Jézus örömhírét azonnal látványos siker koronázta: meggyógyultak, akikről korábban sokan azt gondolták, hogy a gonosz megszállottjai. Jézus megmutatta, hogy ő az Üdvözítő és a Szabadító. Vele szemben többé semmi esélye sincs az Isten és ügye ellen lázadó gonosz erőknek.

A gonosz mégsem adta fel a küzdelmet. Tovább próbálkozik a világban és igyekszik hatalmába keríteni az embert. ,,Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el'' – figyelmeztet Péter apostol (1 Pt 5, 8). Ma is léteznek emberek, akiket a sátán össze-vissza rángat. A gonosz szellemek nem haltak ki és vannak, akik Isten helyett, jósok, kártyalapok, spiritiszta szeánszok és tévtanok segítségével igyekeznek elhárítani maguktól a rájuk leselkedő csapásokat, a betegségeket és a szerencsétlenségeket. Mit várhattunk? Az igaz hit terjesztése előtt becsapták az ajtót és az embertelen ideológiával tágas kaput nyitottak a hiedelmek és babonák gyilkos áramlása előtt. Mi lett az eredmény? Oltalom helyett zsarnokság, szabadság helyett rabság, élet helyett pusztulás.

A 20. században Európában kegyetlenül megtapasztaltuk a sötét szellemek garázdálkodását, a hitetlenségében és az önhatalmától megrészegedett ember sátáni erejét. Ideológiától megszállott és vak lett: átvette a sátán szerepét. Gonoszsága megfékezhetetlennek látszott. Isten halálára esküdött. Végül mégis az Isten győzött. Országa és ennek igazságai diadalt arattak. Hiszünk Isten Szentjének erejében és végső győzelmében. Hogyan olvastuk ma? „Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki” (Mk 1, 27). Milyen szerencsések lennénk, ha ennek nálunk is hamarosan híre menne úgy, mint Galilea egész vidékén! Nem kellene többé félnünk a vésztől.

Szeretetláng-átadás Törökbálinton a Szeretetláng kápolnában

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 2018. február 2-án, pénteken, 9 órától

Program:

- 9 órától közös ima, és buzdítás

- 9.30 órától: ünnepi szentmise lángátadással. A szentmisét bemutatja:Baladincz József atya. Buzdítás: Sipos Gyula. A kápolna címe:   2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 46.

A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. A Szűzanya szavai szerint "Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját". "Szívem szeretetével elétek állok. Itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket". A Szeretetláng egy kegyelmi ajándék, amely "csodákat tesz a szívek mélyén". A Szeretetláng "kegyelmi hatása által a lelkekben fényt derítek" – mondta a Szűzanya Kindelmanné  Erzsébet asszonynak, a Lelkinapló lejegyzőjének. A Lelkinaplót világszerte ismerik, több, mint húsz nyelvre lefordították és a köré szerveződő lelkiségi mozgalom világszerte elterjedt. Dr. Erdő Péter bíboros, ezt írja a Lelkinaplóhoz írt ajánlásában: "Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus lelkiséget és Mária-tiszteletet hordoz".

A hét napjainak üzenetei:

Január 29.

Hétfő

2Sám 15,13-14.30.16,5-13a

Mk 5,1-20

 

Köznap

Január 30.

Kedd

2Sám 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3

Mk 5,21-43

 

Köznap

Január 31.

Szerda

2Sám 24,2.9-17

Mk 6,1-6

 

Bosco Szent János áldozópap emléknapja

Február 1.

Csütörtök

1Kir

2,1-4.10-12

 

Köznap

Február 2.

Péntek

Mal 3,1-4

Lk 2,22-32

 

Urunk bemutatásának ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Február 3.

Szombat

1Kir 3,4-13

Mk 6,30-34

 

Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com