Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 391 vendég böngészi
Harangszó február 4-én PDF Nyomtatás E-mail
2018. február 08. csütörtök, 12:12

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. február 4. Évközi 5. vasárnap

„Sok beteget meggyógyított ... ”

Plébániánk hírei

  1. Hétköznap a szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnap ½ 8, 10 és este 6 órakor vannak szentmisék.
  2. Ma a szentmisék után Balázs áldást adunk, kérve Szent Balázs püspök vértanút, hogy közbenjárására szabadítson meg minket Isten a torokbajtól és minden más bajtól.
  3. Jövő vasárnap van a Betegek Világnapja. Imádkozzunk a testi, lelki betegségben szenvedőkért! Jövő vasárnap a szentmisék után kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős vagy beteg testvéreinknek. A betegek szentségét a megszentelő kegyelem állapotában vehetjük fel, ezért szükséges szentgyónást végeznünk, szentáldozáshoz járulnunk a szentség felvétele előtt.
  4. Február 15-én, csütörtökön este 18:30-21:00 óráig Alpha Kurzus kezdődik. Helyszíne a Munkácsy Mihály Művelődési Ház. Szeretettel hívunk mindenkit, aki érdeklődik hitünk tanítása iránt.
  5. Folyik a Szentségimádás iskola plébániánkon, amellyel készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Az iskola a mai vasárnapon is folytatódik. A találkozások a templomban vannak vasárnaponként 16:30-17:45-ig. Minden alkalomnak két része lesz. Az elsőben megnézzük felvételről Fábry Kornél atya – a 2020-as kongresszus főtitkárának – tanítását, a második részben a tanítás által vezetett, segített csendes szentségimádásra kerül sor.
  6. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.

Simon anyósa gyógyítása

Olvasmány Jób könyvéből

(Jób 7, 1-4.6-7)

Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem napszámos módján tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli hónapok jutottak részemül, keserves éjeket adtak osztályrészül. Már mikor lefekszem, kérdezem: „Mikor virrad?” És mihelyt fölkelek: „Mikor lesz már este?” Tele vagyok kínnal egész alkonyatig. Napjaim futnak, mint takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot.

Szentlecke Szent Pálnak a korinthusi hívekhez írott első leveléből

(1Kor 9,16-19.22-23)

Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.

Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.

Evangélium Szent Márk könyvéből

(Mk 1,29-39)

Jézus a zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak. Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.”

S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

Küzdelmes életünk

„Mennyi baj van a világon!”, szoktuk mondogatni, s ezt a keserű kijelentést aligha lehet ellenpéldákkal megcáfolni. Hiszen sok bajt láthatunk magunk körül, ha szétnézünk tágabb és szűkebb környezetünkben. Nincs ez másként a keresztény ember életében sem, csakhogy ő kiegészíti ezt a megállapítást két másik ténnyel. Tudja, mennyi jó is található a világon, magát pedig küldetve érzi arra, hogy csökkentse a bajt, s hirdesse az Evangélium örömhírét.

A szenvedők és Jézus

Jób panasza mintha mindnyájunk keserves tapasztalatát fogalmazná meg. „Nemde küzdelem az ember sorsa a földön?” Bizonyára mindnyájan számos példát tudnánk mondani a saját életünkből, illusztrálva vele Jób megállapítását. Hányan szenvednek az egészség, az anyagiak, a lelki békesség hiánya miatt! Mennyi fájdalmat tudnak okozni az emberek egymásnak! Mennyi elkerülhető és fölösleges bajt idézünk egymás fejére! Nem érezzük erre megnyugtató válasznak azt, amit Madách Imre mond Az ember tragédiájában: „Az élet célja a küzdés maga”. Dolgozni, fáradozni, a jóra törekedni hozzátartozik az emberi léthez, de ez csupán eszköz, átmeneti időre elvállalt teher – semmiképpen sem lehet magának az életnek a végcélja.

Az ószövetségi Jób sem éri be avval, hogy magában kesereg. Imádságával a Mindenhatóhoz fordul, s az Úr elé terjeszti panaszait. Mégis óriásinak érezzük a távolságot a balsorsával küszködő ember és a magasságos Isten között.

Jézus eljövetelével ez a távolság megszűnik. A gyógyító, minden bajbajutotton segítő Megváltót mutatja be az evangélium. Bemegy Péter házába, hogy meggyógyítsa annak beteg anyósát. Magunk elé képzelhetjük a jelenetet: eljöttének gyorsan híre megy, s „az egész város ott szorongott az ajtó előtt”.

Sajnos ma sincs lényegesen kevesebb baj, mint évezredikkel ezelőtt, bár a technika és a tudomány sokkal könnyebbé-kényelmesebbé tette az ember életét. De Jézus eljövetele óta nem vagyunk magunkra hagyva szenvedésünkkel: benne az Istenfia jött közénk, aki magára vette a világ bűneit, részt vállalt az ember minden szenvedéséből.

Mindenkinek szolgájaként

A szentleckében Pál vallomását halljuk apostoli küldetéséről. Mesterétől, Jézustól tanulta el a szolgálat és a részvét lelkületét. Az Emberfia mások, az emberek szolgálatára szentelte földi életét. A nyomába szegődő Apostol ugyanezt teszi: „Mindenkinek szolgája lettem”. Megrendülten fedezzük fel a világ egyik legtalányosabb és legmeghatóbb ellentmondását: Isten az egyetlen valóság, aki mindentől és mindenkitől független, ő a világ teremtő és fenntartó ura. Az ember viszont függéseknek a hálójában él, kiszolgáltatva és alávetve a természetnek és más embereknek. Mégis: Isten az, akitől a valódi szolgálatot megtanulhatjuk. Azt a szolgálatot, amely nem kényszérű robot, nem is pénzkereső munka, hanem szeretetből vállalt, önkéntes ajándék.

Isten az egyetlen Úr a mennyben és a földön. Egyedül ő válhatott szolgává a szó legnemesebb értelmében. Az Ószövetségben már feltűnik Jahve szolgájának alakja, aki szelíden és engedelmesen teljesíti Urának akaratát, az emberek megmentéséért. Aztán, az idők teljességében megjelenik Jézus, hogy Isten egész szeretetével szolgálatunkra álljon. A keresztény ember, ha Krisztus nyomában jár, folytonosan tanulja tőle a szeretetből-szolgálat erényét.

Jézus és az ima

Az evangélium felvillantja előttünk Jézus szolgálatának titkát, emberbaráti tevékenységének rejtett belső motívumát. Jézus folyamatos benső párbeszédben áll az Atyával, akivel a legmélyebb szeretet-egységben él. „Az Atya küldött”, vallja magáról. A tanítványoknak akkor még legföljebb sejtésük lehetett arról, hogy mit is takar ez a mondat: Jézus a Szentháromságban öröktől egy az Atyával és a Szentlélekkel. Megtestesülésekor nemcsak testet ölt magára, hanem evvel elvállalja azt is, hogy emberlétével tér és idő távolságába kerüljön az Atyától. Ezt a távolságot hidalja át azzal, hogy egészen eltölti őt a Szentlélek, hogy lelkének bensejében megszakítás nélkül párbeszédben áll az Atyával. Nem véletlenül kívánja tanítványaitól is a szüntelen imádságot.

Jézus egész napja az emberek között telik: „Téged keres mindenki”, s ő időt és fáradságot nem kímélve tanítja és gyógyítja az embereket. Nemcsak fizikai erejét, idejét áldozza fel, hanem még az Atyával való bensőséges együttlét óráit is. Éjszakáiban, hajnalban jut csak ideje arra, hogy másoktól távol, egyedül imádkozzék. Csak úgy tudjuk követni a szolgáló Jézust, ha tanulunk az imádkozó Jézus példájából is.

Ima a betegért

Hatalmas Úristen! A Te kezedben van mindannyiunk élete, és Te szabod meg annak határait. Ezért könyörgünk hozzád beteg szolgád életéért. Vígasztald, bátorítsd és erősítsd meg őt megpróbáltatása óráiban, napjaiban, hogy testének szenvedése, lelkének üdvére szolgáljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, add vissza egészségét, hogy a jövőben életével, tetteivel hálálhassa meg jóságodat. Különösen is esedezünk azért, hogy adj neki és hozzátartozóinak megnyugvást a Te szent akaratodban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A hét napjainak üzenetei:

Február 5.

Hétfő

1Kir 8,1-7.9-13

Mk 6,53-56

 

Szent Ágota szűz és vértanú

Február 6.

Kedd

1Kir 8,22-23.27-30

Mk 7,1-13

 

Miki Szent Pál ás társai japán vértanúk emléknapja

Február 7.

Szerda

1Kir 10,1-10

Mk 7,14-23

 

Köznap

Február 8.

Csütörtök

1Kir 11,4-13

Mk 7,24-30

 

Köznap

Február 9.

Péntek

1Kir 11,29-32;12,19

Mk 7,31-37

 

Köznap

Február 10.

Szombat

1Kir 12,26-32;13,33-34

Mk 8,1-10

 

Szent Skolasztika szűz emléknapja

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com