Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 286 vendég böngészi
Harangszó március 4-én PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 03. szombat, 17:12

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja

„Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége!”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
  2. Ma délután ½ 5 órakor folytatódik a Szentségimádás Iskola a templomban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő előadásra és szentségimádásra két hét múlva, március 18-án kerül sor. Jövő vasárnap tehát nem lesz Szentségimádás Iskola.
  3. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
  4. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
  5. Nagyböjt idején tartózkodjunk a zajos mulatságoktól!
  6. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy Ferenc Alapítvány adószámát 18724525-1-13 jelöli meg.

templomban kalmárok pézváltók

 

Olvasmány a Kivonulás könyvéből

(Kiv 20, 1-17)

Az Úr ezeket jelentette ki:

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.

Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.

Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írott első leveléből

(1Kor 1,22-25)

A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a „gyöngesége” erősebb az embereknél.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 2,13-25)

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe.

A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgalom.”

A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?” Jézus azt válaszolta: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” A zsidók ellene vetették: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?” De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.

Kötelekből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból

Ma két szentírási szakaszt hallunk. Az egyik a tízparancsolat kihirdetéséről, a másik a templom megtisztításáról szól. Mindkettő új életformát sürget, megtérést követel, amely nem merülhet ki csupán a parancsok automatikus teljesítésében, vagy abban, hogy vasárnaponként eljárunk a szentmisére. Külsőséges vallásosságunkkal a templomot még könnyen „vásárcsarnokká” tehetjük. A megtérés legfontosabb követelménye: „Szeresd Uradat, Istenedet... és embertársadat, mint saját magadat”

Egykor a pénzváltók és galambárusok lepték el Isten házát és szentségtelenítették meg azt. Ma előfordulhat, hogy a különféle érdekszövetségek, klubok és sajátos gondolkodású hívek igyekeznek azt kisajátítani és érdekeiknek megfelelően felhasználni. Így megtörténhet, hogy Jézus rendkívüli izgalmakat keltő fellépése és eljárása a jeruzsálemi templomban ma is időszerű. Az evangéliumi történetet éppen nagyböjtben olvassuk: Jézus kötelekből ostort font és kiűzte a pénzváltókat meg a kereskedőket a templomból. Evangéliumi szakaszunk talán mégsem csak szenzációs újsághír Jézus életének egyik feltűnő eseményéről.

Az időszerű és esedékes nagyböjti „templomtakarításra” hívja fel a figyelmet. Jézus rendkívüli fellépése a Jeruzsálemi templomban valószínű komoly történelmi háttérrel rendelkezik, hiszen mind a négy evangélista egybehangzóan számol be arról. A lényeget benne mégsem Jézus szenzációt keltő magatartása képezi, hanem ennek jelképes mondandója: Töltsön el minket is a buzgóság Isten templomáért és az ő ügyéért. Jézus tettét látva a tanítványoknak eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgóság” (Jn 2, 17 és 22).

Ez a buzgóság és hit napjainkban különösen sok veszélynek van kitéve. Buzgóságunk veszélyben, mert mindig többet és többet akarunk, és nem tudunk lemondani.

Kísért bennünket az elégedetlenség. Gyönyörűen rajzolták ezt meg a Grimm testvérek a Halász és felesége című meséjükben. Mindketten nyugodtan és szépen éltek tengerparti kis viskójukban, amíg a halásszal egy rendkívüli eset történt. Gyönyörű szép halat fogott. Éppen leölésre emelte kését, amikor az könyörögve megszólat: Várj, ne bánts! Én nem vagyok hal. Elvarázsolt herceg vagyok. Kérlek, hagyd meg életem és teljesítem kéréseidet. A jó halásznak megesett a szíve rajta és megkegyelmezett neki. Útjára bocsátotta. Hazatérve elmesélte a dolgot feleségének. Ennek se kellett több. Neki kezdett veszekedni férjével és szidta a halászt, mert olyan együgyű, hogy semmit sem kért a csodálatos haltól. Visszazavarta férjét a tengerpartra, hogy legalább egy szép kis házat kérjen tőle. A halász szólította a halat és az jött is nyomban. Előterjesztette neki felesége óhaját. Mire hazatért csinosan berendezett szép kis házat talált, s benne úrhatnám feleségét. Hallod-e asszony, most már igazán megelégedetten élhetünk – szólt a halász. Nem így az asszony. Azt már nem. A ház túl egyszerű, kicsi. Nagyobb kell, udvar s kert hozzá. Kastély kell! Mit tehetett a szegény halász? Újra a halhoz fordult.

És amint tudjuk, ez így ment tovább. A szép ház után kastély kellett, majd sok szolga és hintó. Mind megkapták. Végül az asszonynak királyság, császárság és pápaság kellet, de még ez sem volt elég. Isten akart lenni. Így látszik, hogy a csodahal ezt már megsokallta, mert nem teljesítette a halász kérését. Sőt, mivel a halász és felesége telhetetlen volt, még azt is elveszítették, amit azelőtt kaptak. Maradt a rozoga kunyhó.

Az elégedetlenség mellett lelki tisztaságunkat és hitbeli buzgóságunkat fenyegeti az a tény, hogy nem tudunk vagy egyáltalán nem akarunk lemondani. Kis mesénkben nemcsak az asszony járt el helytelenül. A halász is hibázott, mert nem tudott ellenállni és nemet mondani. A keresztény embernek tudnia kell lemondani, nemet mondani. Nemet a féktelen divatra, nemet a nagyravágyásra, nemet a csoportokban és társadalomban dívó kóros és káros közszellemre. Különben nem találja meg, amit keres. Visszasüllyed az élet rozzant kis viskójába.

Minden megkeresztelt ember és egyházközség Isten temploma. Ez idő tájt a legtöbb lakásban húsvéti nagytakarítást végeznek. Vajon nincs-e szükség Isten templomaiban is lelki nagytakarításra? Nagytakarításra az egyének és a közösségek életében? Bátorítsuk, segítsük és támogassuk egymást a nagyböjti lelki megtisztulás útján.

A hét napjainak üzenetei:

Március 5.

Hétfő

2Kir 5.1-15a

Lk 4,24-30

 

Köznap

Március 6.

Kedd

Dán 3,25.34-43

Mt 18,21-35

 

Köznap

Március 7.

Szerda

Mtörv 4,1.5-9

Mt 5,17-19

 

Köznap

Március 8.

Csütörtök

Jer 7,23-28

Lk 11,14-23

 

Köznap

Március 9.

Péntek

Oz 14,2-10

Mk 12,28b-34

 

Köznap

Március 10.

Szombat

Oz 6,1-6

Lk 1,26-38

 

Köznap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com