Keresés

Névnapok -  tegnap: Nándor ma: Vendel holnap: Orsolya holnapután: Előd

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 400 vendég böngészi
Harangszó március 18-án PDF Nyomtatás E-mail
2018. március 17. szombat, 21:00

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja

„Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.

Plébániánk hírei

 • Jövő héten hétfőn, kedden és szombaton reggel 7 órakor, szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesznek szentmisék. Vasárnap a szokott rendben: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek a szentmisék.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatunkat szerdán, csütörtökön és pénteken az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. A szentbeszédeket Mészáros Péter etyeki plébános atya fogja mondani, aki a szentmisék előtt ½ 6 órától gyóntatni fog, hogy elvégezhessük húsvéti szentgyónásunkat. E három napon nem lesz reggel szentmise.
 • Pénteken, március 23-án lesz Pelsőczy Ferenc plébános atya halálának évfordulója. A szentmisét érte ajánljuk fel, majd a mise után megkoszorúzzuk a plébánia falán elhelyezett emléktábláját.
 • Szombaton, március 24-én takarítjuk a templom környékét, a plébániát és a kálváriát. Szeretettel hívjuk erre testvéreinket. A munkát délelőtt 9 órakor kezdjük. Ha tudunk, hozzunk magunkkal gereblyét, lombsöprűt, seprőt.
 • Jövő vasárnap virágvasárnap. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik barkaszenteléssel és körmenettel. Hozzunk magunkkal barkát! Kérjük testvéreinket, hogy ezen az ünnepen ne itt a templomnál parkoljanak!
 • Közeledik a nagyhét, és ezért gyűjtünk a szentsír virágaira. Kérjük testvéreink támogatását a virágok megvételéhez!
 • A mai vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk. Adományainkkal támogassuk a kegyhelyek fenntartását!
 • Ma délután ½ 5-kor folytatódik a Szentségimádás Iskola előadás-sorozata.

2018. június 24. és 29. között kerül megrendezésre Törökbálinton, egyházközségünkben a keresztény Szentjánosbogár tábor. Várhatóan 80–100 10–16 éves korú gyerek érkezik az ország különböző pontjairól, számukra kérünk szállást, szerény reggelit és vacsorát. További részleteket a Harangszó belső oldalán olvashatunk!

FülöpésAndrás J-al

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből

(Jer 31,31-34)

Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam – mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből

(Zsid 5,7-9)

Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 12,20-33)

Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet! ” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem.”

A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”

Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal hal meg.

A szenvedés jóslata

A régi magyar hagyomány feketevasárnapnak nevezte az utolsó előtti nagyböjti vasárnapot. A mai elnevezése: a szenvedés vasárnapja. Az egyház most már egészen Jézus szenvedésére figyel: a megváltó szenvedésére, hiszen halálával adott életet a világnak.

Jeremiás próféta egy új szövetség eljöttét jövendöli meg. A Sinai hegyen kötött szövetséghez a zsidók hűtlenné váltak. Elfordultak Istentől, hogy saját akaratukat és érdekeiket kövessék, bálványokat imádtak, az igaz Isten helyett. Hűtlenségükért súlyosan kellett lakolniuk, hiszen Isten rendjének felforgatásával saját életüket tették lehetetlenné, önmagukat pusztították el. Isten mégsem hagyja el az embert, s nem engedi azt sem, hogy istentelenségével öngyilkos módon embertelenné tegye a világot. Új szövetséget köt, de ezt már sokkal bensőségesebben, végérvényes biztosítékokkal. Átveszi mintegy az ember szerepét is: „Bensejükbe adom törvényemet, és szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.” A próféta jövendölése Jézusban teljesedik be: ő hozta meg az Új Szövetséget, s ültette be az emberek szívébe a Szentlélek által. Hogy azonban ehhez mekkora ellenállást kellett leküzdenie, hogy ez „mibe került” Istennek, arról a leckéből és az evangéliumból szerezhetünk tudomást. Az „új és örök szövetség” Jézus vére árán születik meg, ahogyan naponta felidézzük ennek emlékezetét a szentmisében.

Két olyan jelenetet ismerünk az evangéliumból, amelyekben az Atya megszólal, s a mennyből kinyilvánítja, megerősíti Jézus istenségét: Jézus megkeresztelkedésekor a Jordánban, és megdicsőülésekor három kiválasztott tanítványa előtt a hegyen. A fent idézett evangélium által elbeszélt történetben Jézus váratlanul haláláról kezd beszélni. Az antik világban ismert képet használja: „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz.” Jézus tudatosan készül halálára: tudja jól, hogy halála ellenére, sőt éppen halálán keresztül fog beteljesülni Isten Országa. Halálig tartó engedelmességével tudja teljessé tenni azt, hogy az ő személyében egy ember egészen befogadja Isten szeretetét, s ennek viszonzásaként a saját engedelmességével, szeretetével egészen beleadja magát Istenbe.

Jézusnak emberként kell mindezt véghezvinnie: ő is ki van téve mindazoknak az érzelmeknek, félelmeknek, megrendüléseknek, amelyek minden embert gyötörnek akkor, amikor a szenvedéssel és a halállal találkozik. Jézus lelke is megrendül a közelgő halál színe előtt. Benne is fölmerül egy pillanatra a menekülés lehetősége. Küldetéstudata, az Atya iránti engedelmessége azonban erősebb minden emberi szorongásnál: azért az óráért jött el a világra, amelyben utolsó cseppig odaadhatja életét, önkéntesen vállalt halálában válva egészen odaadott áldozattá.

Áldozata nem magányos hősiesség: ketten hozzák azt meg Atyjával, akinek odaadja földi életét is. Az örök Szentháromságban örök egymásnak adottságban élnek. Ettől kezdve odaadottságuk részévé lesz Jézus emberi engedelmessége s az Atyának a halott fiát feltámasztó hűsége is. A menny ismét megnyílik, s az Atya ismét tanúságot tesz Fia mellett, kinyilvánítja elszánt akaratát, hogy minden bűne ellenére az üdvösségre akarja elvezetni a világot.

Szent Pál apostol a zsidókhoz írt levelében fejti ki, hogyan lesz Jézus a megszabadító főpappá. A levél egésze nagylélegzetű tanító és vigasztaló írás egy megfáradt keresztény közösséghez. A levél szerzője az üdvösségtörténet felvázolásával erősíti meg őket. Megrajzolja Jézus Krisztusnak, az örök főpapnak alakját, aki végleg összeköti egymással Istent és az emberiséget. Ennek nyomán buzdítja a közösséget arra, hogy hívő lélekkel csatlakozzanak főpapjukhoz. A lecke erőteljes kifejezésekkel mutatja be Jézus szenvedését, főpapi tevékenységének részeként. Hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, „aki meg tudta menteni a haláltól.” Nem díszes liturgikus ruhákba öltözött szertartásmestert látunk, hanem az emberélet végső szenvedésébe belezuhant embert, aki azonban a legnagyobb fájdalomban is hűséges marad Istenhez, kitart az Atyába vetett bizalmában.

Jézus főpapi tevékenysége, megváltó keresztáldozata mára szertartássá finomodott még a hívő keresztények között is. Ilyenkor, nagyböjtben Jézus jajkiáltásának, gyötrelmes szenvedésének kellene felráznia bennünket, hogy a kifinomult, esztétikus mozdulatokba s szép szavakba burkolt szertartás mögött meglássuk a valóságot: Isten valóságos szeretetét irántunk s azt a valóságos szenvedést, amelyből Jézus engedelmességet tanult, s amelynek elfogadásával megváltotta a világot.

Szentjánosbogár Tábor

Szentjánosbogár keresztény gyermek- és ifjúsági mozgalom immár 26. éve szervez lelki, más néven „lámpafényesítő” napokat. 2018. június 24. és 29. között Törökbálint lesz az egyik tábor helyszíne a hat közül. Erre körülbelül 80–100 10–16 éves gyerek érkezik. Szállásukat házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár Lelki Napok alkalmával. A szállásadóktól a következőket kérnénk:

 • legalább két gyereket fogadjanak be;
 • az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak magukkal, tehát ágyra és ágyneműre nincs feltétlenül szükség);
 • az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek;
 • a gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a csoportjukhoz, és csak este 7 óra után térnek haza.

Vegyünk részt minél többen a befogadásban, idősebb és fiatalabb testvérek egyaránt! Előre is nagyon köszönjük, hogy befogadják őket! A jelentkezésről további információk a kitett plakáton találhatóak, bővebb információ: Asztalosné Hódsági Mária (06-70-535-9225) és Kolozsi Réka  (06-30-539-3259).

A hét napjainak üzenetei:

Március 19.

Hétfő

2Sám 7,4-5a.12-14a.16

Róm 4,13.16-18.22

 

Mt1,16.18-21.24a

 

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Március 20.

Kedd

Szám 21,4-9

Jn 8,21-30

 

Köznap

Március 21.

Szerda

Dán 3,14-20.91-92.95

Jn 8,31-42

 

Köznap

Március 22.

Csütörtök

Ter 17,3-9

Jn 8,51-59

 

Köznap

Március 23.

Péntek

Jer 20,10-13

Jn 10,31-42

 

Köznap

Március 24.

Szombat

Ez 37,21-28

Jn 11,45-57

 

Köznap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com