Harangszó március 11-én Nyomtatás
2018. március 10. szombat, 13:06

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2018. március 11.Nagyböjt 4. vasárnapja

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje azt,

hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve a csütörtöki napon, amikor reggel 6 órakor. A vasárnapi misék rendje: reggel ½ 8-kor, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor.
  2. Ma nem lesz Szentségimádás Iskola, az előadás-sorozat jövő vasárnap délután ½ 5-kor folytatódik.
  3. Hamvazószerda óta tart a nagyböjt. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról. Tudjuk, hogy az Egyház parancsa értelmében egy évben egyszer, a húsvéti időben halálos bűn terhe alatt kötelező a szentgyónás és szentáldozás. A húsvéti idő hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart. Végezzük el tehát szentgyónásunkat, szentáldozásunkat!
  4. Nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való megtartóztatás 14 éves kortól egészen a halálig, és azt nem válthatjuk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén.
  5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Adományainkkal támogassuk a szentföldi katolikus templomok, létesítmények és intézmények fenntartását!

Mózes kígyóval pusztában

Olvasmány a Krónikák második könyvéből

(2Krón 36,14-16.19-23)

Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. A templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, összes palotáit és minden drágaságát elhamvasztották és teljesen elpusztították. Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került fogságba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Míg az ország le nem tölti szombatjait, elhagyatottságának egész ideje alatt kénytelen lesz szombatot tartani, míg le nem telik a hetven esztendő.

Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának első esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: „Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene és térjen haza!”

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből

(Ef 2,4-10)

A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is - így kegyelemből kaptátok a megváltást feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.

Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 3,14-21)

Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.

Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.

Mózes fölemelte a kígyót a pusztában

A kígyó marása

Isten meg akarta menteni népét, amely hazájától távol, idegen földön, Egyiptomban vált egy néppé. Az egyiptomiak egy idő után szorongatni kezdték a zsidókat. Kizsákmányolták, elnyomták és kínozták őket. A nép erre Istenhez fordult segítségért és ő meghallgatta kérését. Kiválasztotta Mózest és megbízta, hogy kivezesse népét Egyiptomból. Sok huzavona után Mózesnek sikerült elérnie a fáraónál, hogy elbocsássa a zsidó népet. Mindannyian elindultak a Vörös-tenger mellékén a Sínai-félsziget felé. A pusztai vándorlás megviselte a népet. Visszakívánkozott az egyiptomi húsosfazekak mellé, a korábbi rabszolgaságba. A pusztai vándorlás idején hamar elfelejtette Isten nagy tetteit és azt, hogy tőle kapta szabadságát. Zúgolódni kezdett szabadító Istene ellen. Erre Isten kígyómarások által fenyítette meg. A fájdalom, a csapás, mint ahogyan ez már lenni szokott, ismét Istenhez térítette Izrael fiait. A csapások eszükbe juttatták, hogy Isten a kemény pusztai vándorlással javukat akarja. Mózeshez fordultak és kérték, hogy járjon közbe értük Istennél. Isten meghallgatta a bűnbánók és a hozzátérők kérését.

Mózes Isten parancsára rézkígyót állíttatott fel a pusztában, hogy mindazok, akik Istenbe vetett hittel rátekintenek, megszabaduljanak és életben maradjanak. Akik nem akarták figyelembe venni ezt az isteni jelet, azok elpusztultak. Ez a kép szolgált háttérként Nikodémus és Jézus éjszakai beszélgetésénél, amelyről a mai evangéliumban hallottunk. Nikodémus tudni akarta Jézustól az igazságot. Jézus megismertette Nikodémussal Isten igazságait, a krisztusi megváltás igazságait. Ez miben áll? Válaszoljunk evangéliumi hasonlatunk szavaival. Az emberiség kezdettől fogva a bűn marása alatt szenvedett. Ez keseríti meg életünket, kínossá teszi azt. A gonosz, a kígyóhoz hasonlóan, belemar életünkbe, megmérgezi és megkeseríti azt.

Feltekintünk a keresztre

Nikodémus megtudhatta Jézustól, hogy szabadulás csak általa, az Úr által lehetséges. Isten egykor a Golgotán felállíttatta a keresztet, amelyet a pusztai rézkígyó már előre jelzett. Aki Jézus keresztjére feltekint és hisz a kereszten függő Megváltó erejében, megszabadul a gonosz marásaitól és életben marad mindörökre. A Szentírásban ez az élet nemcsak a biológiai életet jelzi, hanem a teljes életet, amelyre Isten mindannyiunkat meghívott és rendelt. Az Anyaszentegyház nagyböjt folyamán képekkel idézi fel megváltásunk szent titkát. Felszólít, tekintsünk fel megváltásunk szent jelére, a keresztre, és megszabadulunk, akárcsak egykor a zsidók a pusztában felállított rézkígyó láttán. Aki Krisztus Urunk örömhírét elfogadja és valóra váltja, annak kibontakozó teljes élete lesz.

Imáinkkal Istenhez fordulunk megváltásunk reményében. A kereszt üdvösségünk jele. Aki rajta függött, szabadítónk és megmentőnk. Látja sorsunkat és képes segíteni. Az alamizsnálkodás által megosztjuk másokkal javainkat és a legfőbb parancsolatnak, a szeretet parancsának igyekszünk vele eleget tenni. Viszonylagos jólétünket megosztjuk a rászorulókkal és így igyekszünk szeretetünknek jelét adni. A szentmise, a szentségek őszinte vétele, a bűnbánat szentségének elfogadása Istenhez fordulásunk és térésünk jele, amely mindig szabadulással jár.

Önvizsgálatot!

Ma sokszor halljuk: nincs bűnöm. Mit gyónjak? Ugyanakkor elég csak egy pillantás a médiára és azonnal észrevesszük, hogy a gonosz közöttünk tombol és garázdálkodik. Gondoljunk a haragosokra, az irigyekre és a sok bosszúállásra. Ezekkel naponta találkozunk. Nem igaz, hogy ártatlanok vagyunk, mert bűn vesz körül bennünket és annak okozói vagyunk. Ha komolyan és őszintén önmagunkba szállunk, hamarosan észrevesszük saját bűneinket. Nagyböjt az önvizsgálat ideje. Alkalom a megtérésre, arra, hogy ismét feltekintsünk a keresztre és így megszabaduljunk a bűn gyötrelmétől.

A hét napjainak üzenetei:

Március 12.

Hétfő

Iz 65,17-21

Jn 4,43-54

 

Köznap

Március 13.

Kedd

Ez 47,1-9.12

Jn 5,1-16

 

Köznap

Március 14.

Szerda

Iz 49,8-15

Jn 5,17-30

 

Köznap

Március 15.

Csütörtök

Kiv 32,7-14

Jn 5,31-47

 

Nemzeti ünnep

Március 16.

Péntek

Bölcs 2,1a.12-22

Jn 7,1-2.10.25-30

 

Köznap

Március 17.

Szombat

Jer 11,18-20

Jn 7,40-53

 

Köznap

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.